SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZAGŁOBIE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość
i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć oraz nauczaniu zdalnym, ZSP w Zagłobie w organizuje nauczanie zdalne według poniższych wytycznych:

 1. Realizacja nauczania w formie zdalnego nauczania jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i dzieci 6-letnich.
 2. Brak zastosowania się do poniższych wytycznych przez uczniów i rodziców będzie traktowane jak niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego.
 3. Nauczanie zdalne w Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie  przebiega zgodnie z obowiązującym dla uczniów i nauczycieli planem lekcji.
 4. W nauczaniu zdalnym realizowane są zajęcia z przedmiotów obowiązkowych oraz zajęcia dodatkowe ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły na miarę możliwości organizacyjnych i technicznych.
 • W czasie zdalnego nauczania na przedmiotach obowiązkowych i w grupach dzieci 6-letnich realizowane są treści podstawy programowej, a na innych zajęciach treści zaplanowane do realizacji w tym czasie.
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
  w szczególności:
  • z wykorzystaniem:
 • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
  • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach
   ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Przygotowane przez nauczyciela materiały zawierają kolejne treści  z podstawy programowej oraz są:
  • zgodne z zatwierdzonym zmodyfikowanym rozkładem materiału i planem lekcji,
  • dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych.
 • Nauczyciele realizujący nauczanie indywidualne ustalają z rodzicem dziecka sposób realizacji.
 • Nauczyciele realizujący wychowanie przedszkolne oraz inne zajęcia realizowane
  w przedszkolu ustalają z rodzicami dzieci sposób realizacji tych zajęć oraz formę komunikacji.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego w szczególności realizują alternatywne formy, mieszczące się w podstawie programowej wychowania fizycznego (np. edukacja prozdrowotna, profilaktyka, regulaminy gier i dyscyplin sportowych), oraz przygotowują zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania.
 • Nauczyciele przy realizacji treści z podstawy programowej i zadań dla ucznia uwzględniają:
  • wiek i etap rozwoju uczniów;
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
  • dostosowanie wymagań;
  • sytuację rodzinną ucznia;
  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
  • dostępność w domu do sprzętu komputerowego i Internetu;
  • aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon);
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
  • zróżnicowanie zadań w każdym dniu;
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 • Ilość materiału powinna być dostosowana do możliwości rozwojowych ucznia i proporcjonalna do ilości godzin przedmiotu w danym tygodniu (praca ucznia nie powinna przekraczać ilości godzin przedmiotu w tygodniowym planie zajęć).
 • Jeśli nauczyciel stwierdza potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania zgłasza ten fakt dyrektorowi proponując zmianę.
 • Nauczyciele opracowują zakres treści nauczania realizowanych podczas zdalnego nauczania. Treści te poddawane są kontroli dyrektora szkoły przynajmniej 1 raz w tygodniu.
 • Nauczyciel przez stronę WWW SZKOŁY I PRZEZ FACEBOOK-a SZKOŁY  wskazuje źródła i materiały do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać
 • Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez  stronę WWW SZKOŁY (zakładka „Dla Rodziców” i aktualnie zakładka „Materiały do nauki zdalnej”)  i PRZEZ FACEBOOK-a SZKOŁ, telefonicznie.
 • Uczeń/rodzic zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych na stronie WWW SZKOŁY i na FACEBOOK-u SZKOŁY oraz telefonicznie.
 • Jeśli uczeń/rodzic nie ma możliwości odbierania i przesyłania informacji przez Internet, powinien skontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem i indywidualnie ustalić sposób współpracy.
 • Nauczyciel dostrzegając brak aktywności ucznia i rodzica , informuje wychowawcę, który wyjaśnia przyczynę braku aktywności.
 • Rodzic dziecka może usprawiedliwić brak udziału dziecka w zajęciach na zasadach ustalonych z wychowawcą.
 • Wychowawca ma obowiązek zgłosić dyrekcji nieusprawiedliwiony brak kontaktu z uczniem bądź jego rodzicem.
 • Przy nauczaniu zdalnym nauczyciele mogą wykorzystywać dostępne platformy e-learningowe i różnego rodzaju komunikatory.
 • Uczeń pracuje na udostępnionych w czasie lekcji/ zajęć materiałach w dowolnym dla siebie czasie chyba, że nauczyciel ustalił pracę zdalną dla wszystkich w jednym czasie.
 • Jeśli nauczyciel planuje zadanie, które wymaga korzystania z jakiegoś narzędzia w tym samym czasie informuje o tym uczniów biorąc pod uwagę dostępność do sprzętu komputerowego przez ucznia.
 • Terminy informowania o sprawdzaniu postępów ucznia są zgodne z zapisami statutu szkoły.
 • Sprawdzanie osiągnięć i ocenianie ucznia następuje na podstawie:
  a) przesłanych prac w formie elektronicznej,
  b) przeprowadzonych sprawdzianach postępów ucznia przez Internet,
  c) innych aktywności po uzgodnieniu nauczyciela z uczniem/rodzicem,
 • Oceny wystawiane na bieżąco są zapisywane przez nauczyciela, a później zapisywane w dzienniku papierowym.
 • W przypadku pytań, wątpliwości związanych ze zdalnym nauczaniem uczeń/rodzic pozostaje w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.
 • Wychowawca w czasie zajęć z wychowawcą jest do dyspozycji uczniów i rodziców.
 • Wszyscy nauczyciele przedmiotów/zajęć są dostępni telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu  indywidualnej porady, konsultacji, pomocy przy wykonywaniu zadań.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela dłuższej niż dwa tygodnie dyrektor/wicedyrektor przydziela za niego zastępstwo, w innym przypadku zajęcia
  są odwoływane, o czym informowani są przez wychowawcę uczniowie i rodzice.
 • Nauczyciele mogą wykonywać swoją pracę zdalnie z domu. W przypadku braku możliwości wykonywania pracy zdalnej z domu (brak sprzętu komputerowego, brak Internetu, nie udostępnienie numeru telefonu lub inne przeszkody) nauczyciel wykonuje swoją pracę w szkole, wykorzystując sprzęt i łącze telefoniczne szkolne.