Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty


PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
Rok szkolny 2019/2020

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
  a. w terminie głównym w kwietniu
  b. w terminie dodatkowym w czerwcu.
 3. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 obejmuje następujące przedmioty:
  a. język polski – 21 kwietnia 2020 (wtorek), godz. 9.00
  b. matematykę – 22 kwietnia 2020 (środa), godz. 9.00
  c. język obcy nowożytny, (czwartek)- 23 kwietnia 2020, godz. 9.00
 4. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
 5. Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
 6. Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.
 7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 8. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty
1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00


Ogłoszenie wyników
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020


Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
ZNAJDZIESZ TUTAJ


Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na formularzu 16a zamieszczonym wyżej w „Szczegółowych informacjach o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020″.