Projekt „SZAU”

Naszej szkole udało się uzyskać fundusze ze środków unijnych na realizację projektu „Szkolna Akademia Umiejętności (SZAU)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 W ramach projektu uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć  prowadzonych na terenie naszej szkoły. Są to zajęcia z następujących przedmiotów:

 •  języka angielskiego kl.1 – 6 po 2 godziny tygodniowo,
 • informatyki kl. 1-6 po 2 godziny tygodniowo,
 • matematyki kl. 4-6 po 1 godzinie tygodniowo,
 •  języka niemieckiego kl.4-6  po 2 godziny w tygodniu,
 •  języka włoskiego 2 godziny w tygodniu.
 •  zajęcia przyrodnicze dla klas 1-3 po 1 godzinie tygodniowo.
 • uczniowie z trudnościami w nauce również otrzymali pomoc. Stworzono 6 grup dla uczniów, z którymi prowadzone są zajęcia.

Dzięki projektowi została zmodernizowana sala komputerowa, zakupione nowe komputery – 10 sztuk i tablety – 20 sztuk

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z uwzględnieniem właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez polepszenie bazy dydaktycznej i wyposażenie szkoły w sprzęt i urządzenia przydatne w zajęciach, a także poprzez podniesienie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli.

Planowane efekty to:

 • podniesienie kompetencji w obszarze ICT,
 • poprawa poziomu edukacji,
 •  poprawa efektywności kształcenia ,
 • dostosowanie bazy ZSP do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego poprzez doposażenie pracowni,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się poprzez naukę języków obcych .