Kosmiczny konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie „Cosmic Challenge: Curiosity”,

Zadaniem uczestników w ramach I etapu Konkursu jest przygotowanie pisemnej wypowiedzi w języku polskim na temat: „Jak w najbliższych latach będzie
wyglądać eksploracja Marsa przez następcę Ingenuity?”

Każdy uczestnik I etapu Konkursu przygotowuje wypowiedź samodzielnie, bez pomocy osób trzecich.

Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Wypowiedź powinna składać się z maksymalnie 8 000 znaków (liczonych bez
spacji, lecz z kropkami, przecinkami itp.) i zawierać się na max. czterech stronach
A4 dokumentu. Do pracy należy dołączyć rysunek/szkic następcy Ingenuity ze
wskazaniem jego przyrządów (będący elementem pracy).

Praca konkursowa nie powinna być podpisywana przez Uczestnika Konkursu
(ze względu na anonimizację procesu oceny i ochronę danych osobowych). Dane
uczestnika, konieczne do identyfikacji autora pracy, będą zawarte w formularzu
zgłoszeniowym, przesłanym razem z pracą, stanowiącym załącznik nr 1 do
Regulaminu.

więcej znajdziecie w Regulaminie konkursu…